Національно-патріотичне виховання учнів


Національно-патріотичне виховання учнів – важлива складова формування свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, сприяти формуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати історію свого краю. Робота з даного напряму реалізується через проектну діяльність, метою якої є виховання здорової, творчої компетентної особистості, громадянина України, носія національних цінностей, загальнолюдських, наукових, народних надбань, який зможе самовизначитися та самореалізуватися в майбутньому.

Специфіка нашого закладу надає перевагу таким формам роботи, які передбачають активну співпрацю усіх мешканців школи – родини: дітей, вчителів, батьків, громади. Школа – це міні суспільство, а тому культура і клімат школи має великий вплив на характер учнів і на те, яку громадянсько-зрілу особистість вона виховає. Стиль спілкування, зокрема, між адміністрацією школи та вчителями, вчителями і учнями є для учнів практичним прикладом толерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. Культура і клімат школи мають безпосереднє відношення до формування соціальної поведінки особистості, виховання у дітей демократичних цінностей. Вони вчаться на конкретних прикладах, спостереженнях, за рахунок щоденної власної діяльності.

В практиці роботи школи – інноваційні форми проведення заходів: уроки пам’яті, години інформування, усні журнали із залученням Інтернет-ресурсів, використанням мультимедійних презентацій, відеороликів, літературних композицій, тощо.

Умови формування досвіду національно-патріотичного виховання:

Специфіка досвіду полягає в тому, що він створювався та впроваджувався у школі з поглибленим вивченням англійської мови, яка з 2014-2015 н.р. є опорним навчальним закладом з національно-патріотичного виховання.

Головним завданням виховання учнів Бердянської спеціалізованої школи № 16 I –III ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов є формування національної свідомості школярів з осмисленою патріотичною позицією, а також розвиток творчості дитини, особистісного потенціалу, турбота про здоров’я кожного з вихованців. Річний план роботи школи передбачає систему роботи з громадянського виховання. Адміністрація та педагогічний колектив, працюючи над удосконаленням змісту роботи з національно-патріотичного виховання, кожного року намагається спланувати дієві ефективні форми роботи, виходячи з актуальності питання, специфіки навчального закладу, аналізу роботи у минулому році з урахуванням невирішених проблем. Протягом навчального року на засіданнях педагогічної ради школи та оперативних методичних нарадах заслуховуються питання ефективності роботи педколективу з розвитку громадянської активності, самостійності та організаторських здібностей школярів, формування правової культури та самосвідомості, морально-етичного та духовного виховання тощо.

Педагогічний колектив працює над створенням школи, яка б виховувала учнівську молодь, здатну успішно жити в оновленому суспільстві, забезпечила б виховання національної свідомості учнів різних вікових груп. Ми прагнемо, щоб у закладі панував український національний дух, виховувалось нове покоління українських громадян, вчимо бережливому, шанобливому ставленню до державної символіки, національних традицій.

Школа є творчою лабораторією педагогів, що має на меті розробити модель національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Ми працюємо над тим, щоб кожен учень відчував себе причетним до долі України, відзначався національною гідністю. А для досягнення цієї мети вчителі проводять змістовну науково-дослідну роботу.

Справжні патріоти успішно формуються в активній практичній діяльності, яка поліпшує умови життя в рідному місті, підвищує матеріальний і духовний рівень народу.

У громадянському виховання взагалі й у національно-патріотичному зокрема провідне значення має активність учня, його бажання вдосконалювати себе, вивчати відповідний матеріал, брати участь у суспільно корисній діяльності.

Зміст національно-патріотичного виховання учнів у сучасній школі включає в себе взаємопов’язану діяльність вчителів і учнів щодо розвитку сукупності моральних почуттів і рис поведінки, а саме: любов до Батьківщини, відданість їй, активна праця на благо Вітчизни, примноження трудових традицій, звичаїв рідної країни, прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави, прив’язаність і любов до рідного краю, хоробрість, готовність захищати Батьківщину, дружба з іншими народами.

Отже, наш загальноосвітній навчальний заклад має невичерпні можливості для здійснення національно-патріотичного виховання учнів. В процесі навчальних занять школярі ознайомлюються з історією українського народу, його багатовіковою боротьбою за свободу і незалежність, власну державу, з багатющою культурою, традиціями, звичаями і обрядами. Під час навчальних занять діти удосконалюють знання рідної мови, природи рідного краю, народних традицій і ремесел тощо. У позаурочній виховній роботі вихованці мають можливість розширити, поглибити і закріпити отримані на уроках знання та проявити свої творчі здібності.