Шкільний психолог


Психолог захищає дітей від будь-яких форм фізичного, психічного та морального насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Робота психолога спрямована на формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків.

Кондратюк Наталя Петрівна
Шкільний психолог: Бєдунова Олена Михайлівна.
Рік народження: 22 серпня 1964
Освіта: вища, - БДПІ ім. П. Д. Осипенко.
Спеціальність: Педагогіка та методика початкового навчання (1985), Психологія (2003 р.)
Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог
Рік атестації: 2016 рік, вища категорія, звання «психолог-методист»
Стаж: загальний педагогічний стаж становить 30 років. Практичного психолога – 14 років
Проболемна тема: "Саморозвиток та психологічна підтримка учнів""

Задачі психологічної служби:
- Визначення напрямів та необхідних умов індивідуального розвитку суб’єктів навчально – виховного процесу і всього закладу вцілому;
- Робота над реалізацією принципів гуманістичного навчання, особистісно- орієнтованої освіти, допомога учням в адаптації під час переходу з однієї вікової групи в іншу;
- Забезпечення адекватного рівня психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу;
- Проведення лекцій та виховних годин для учнів, тренінгових, ігрових занять, виступів на батьківських зборах, організація роботи постійнодіючого консультпункту для батьків;
- З метою покращення роботи з девіантними підлітками працювати з вчителями з вивчення цієї проблеми, організувати індивідуальну роботу з учнями “групи ризику”;
- Формування у підлітків потреби в здоровому способі життя, робота шкільного клубу “Підліток”;
- Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів і батьків 9 – 11 класів;
- Проведення роботи з обдарованими учнями та їх батьками;
- Засобами самоосвіти підвищувати свій професійний рівень, приймати активну участь у роботи міського методичного об’єднання, семінарах практикумах для вчителів.

Принципи діяльності психологічної служби:
- Принцип науковості – здійснення діяльності на основі досягнень сучасної психології з використанням валідних діагностичних методик, що пройшли апробацію на території України та містять вікові тестові норми;
- Принцип гуманізації навчально – виховного процесу – пріоритету інтересів особистості дитини;
- Принцип розвивального характеру діяльності;
- Принцип сенситивності – урахування вікової періодизації в розвитку певних видів психічної діяльності - Принцип індивідуального підходу – урахування індивідуальних темпів та напрямів розвитку особистості дитини;
- Принцип системності – розгляд явищ у системі навчально – виховного процесу та сукупності взаємодії суб’єктів педагогічного процесу;

Завдяки роботі психолога в школі створено:
- сприятливий психологічний клімат, де комфортно себе відчувають всі учасники виховного процесу;
- створені умови для всебічного особистісного розвитку дітей, їхнього повноцінного психічного здоров’я.

Психолог сприяє:
- пошуку, відбору і розвитку обдарованих дітей;
- свідомому вибору молоддю професії, з урахуванням ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей учнів;
- успішному навчанню учнів різних вікових категорій, з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини і - можливих труднощів в адаптації під час переходу з однієї вікової категорії в іншу.