Творчість і клубна діяльність в школі


У клубних об'єднаннях школярі беруть участь у різних видах колективної діяльності, але неодмінною умовою її організації має бути творчий характер. Творчість – норма розвитку дітей; за твердженням Л. С. Виготського, природна їхня потреба. Вона, безумовно, формує один з найголовніших і сильних мотивів приходу школярів до клубу, гуртку, секції. Творчість – це такий стан дитини і така його діяльність, «коли проявляється вигадка, уява, фантазія, здатність до імпровізації, здатність запропонувати нове рішення відомого питання, знайти оптимальний вихід зі складної ситуації».

Відомо, що творчість характеризується новизною, оригінальністю, нестандартністю самої діяльності та її продуктів. Очевидно, що її рівень буде визначатися соціальною вагомістю результатів, ступенем збагачення попереднього досвіду. Наше дослідження показало, що підвищення суспільної ролі клубних об'єднань через включення їхньої діяльності у виховну систему школи, може стати важливим стимулом розвитку творчості учасників колективу; і чим вищий цей рівень включення у життєдіяльність школи, тим більше виникає можливостей для розвитку творчого потенціалу клубного колективу. Творчість у клубі – не стільки індивідуальний, скільки колективний процес.

Організація колективної творчої діяльності сприяє формуванню у кожного учасника об'єднання активної позиції, коли він стає не простим споглядачем того, що відбувається, а його творцем, виявляючи при цьому свою індивідуальність. У процесі такої діяльності відбувається розвиток кожного учасника, в тому числі його творчої активності.

У клубному об'єднанні це, в значній мірі, полегшується і специфікою рішення проблеми залучення його учасників до управління життям свого колективу. У цілому зробити це за умови педагогічно доцільно організованої діяльності в клубі можна набагато швидше, ніж в первинних колективах інших типів. Це пов'язано, з одного боку, з добровільністю входження школярів у об'єднання за інтересами, а з іншого – з тим, що досягнення індивідуальних цілей можливо тільки за умови активного включення в реалізацію мети колективної.

Відомо, що рівень активності людей залежить від можливості задоволення ними потреб, які виявляються у мотивах, що спонукають до діяльності і які є формою прояви потреб. Оскільки «найглибший зміст виховної роботи ... полягає у відборі та виховання людських потреб» [], які задовольняються і розвиваються в діяльності, то від того, наскільки різноманітна буде ця діяльність, наскільки педагогічно доцільно вона організується, буде залежати і ступінь реалізації потреб школярів.

Сьогодні батьки хочуть щоб їхні діти не тільки успішно навчалися, а і розвивали свої таланти та здібності в області іноземних мов, естетичного виховання, спорту, танців та багато-багато іншого.

Клубна й гурткова робота – невід’ємна частина навчально-виховного процесу БСШ № 16, яка розвиває і формує загальні якості відповідно до вікових можливостей учнів, задовольняє психологічну потребу у спілкуванні і самовизначенні та вирішує проблему дозвілля.

Клубна й гурткова робота є найбільш масовою формою науково-дослідницької творчості учнів та найпоширенішою формою позакласної роботи. Тематика занять підпорядкована навчальному матеріалу та повинна відповідати науковим інтересам школярів. На заняттях клубу, гуртка учні удосконалюють свої знання, уміння й навички, дістають нову цікаву інформацію, з користю проводять свій вільний час. Клуб або гурток готує учнів до самопізнання, самоутвердження і самовираження. Як правило, клуб і гурток об’єднує однодумців, зосереджених предметом, бажаючих закріпити і поповнити свої знання, брати участь у колективних видах діяльності.

Заняття клубів і гуртків не регламентовані навчальною програмою. Тому відкриваються необмежені можливості для дослідницької діяльності вчителя, удосконалення його методичної майстерності. У процесі підготовки і проведення занять учитель може перевірити правильність своїх припущень, ефективність форм, методів і прийомів, практичну і виховну значимість підготовлених матеріалів (тести, кросворди тощо).

Мета клубної й гурткової роботи БСШ № 16:
- розширення і поглиблення бази знань;
- розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей;
- формування практичних умінь і навичок.

Завдання гурткової роботи:
- створення умов для творчого розвитку та самовираження студентів;
- організація змістовного дозвілля учнів;
- впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання;
- створення системи роботи з обдарованими учнями;
- задоволення потреб школярів у самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.

Принципи здійснення гурткової роботи:
- демократизація та гуманізація;
- наступність та інтеграція;
- самостійність і активність творчої особистості;
- єдність загальнолюдських і національних цінностей;
- багатогалузевість та варіативність;
- науковість і системність;
- добровільність та доступність;
- практична спрямованість.

Компоненти клубної та гурткової роботи:
Система клубної й гурткової роботи є невичерпною, носить орієнтовний характер, дозволяє включати різноманітні структурні компоненти. До системи клубної та гурткової роботи БСШ № 16 входять:
- клуби (розрізняють за тематичною спрямованістю);
- гуртки (предметні, художньої творчості, пошуково-дослідницькі, технічної творчості, прикладних навичок і вмінь);
- спортивні секції.

Клуби – організаційно оформлені та стабільно функціонуючі групи однодумців, зайнятих соціально-корисною, культурно-дозвіллєвою діяльністю, які функціонують на базі самоврядування.

Клуби сприяють задоволенню різнобічних інтересів і потреб у підвищенні своєї духовної культури, формують уміння самостійно висловлюватися, обстоювати свої думки, погляди і переконання.

Діяльність у клубах базується на принципах добровільності, самоврядування, колективного пошуку, індивідуалізації форм і методів.

За тематичною спрямованістю клуби бувають економічні, історичні, політичні, народознавчі та ін.

Предметні гуртки спрямовані на поглиблення знань з певних дисциплін (як правило, з дисциплін гуманітарного та природничо-математичних циклів).

Гуртки художньої творчості дають змогу учням займатися аматорською діяльністю, відродженням традицій народно-побутового мистецтва, залучають їх до художньої творчості (драматичні, хореографічні, хорові, музичні, вокально-інструментальні, фольклорні, фотомайстерні та ін.).

Пошуково-дослідницькі гуртки опираються на пошуково-дослідницьку діяльність та поглиблене ознайомлення учнів з певною проблемою, вирішують завдання формування і розвитку соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості і самобутності.

Гуртки технічної творчості, в яких учні розширюють і поглиблюють свої технічні знання, розвивають та удосконалюють уміння та навички експериментування, моделювання, конструювання.

Гуртки прикладних навичок і вмінь, в яких учні набувають навичок роботи з природним матеріалом, облаштування власного побуту, ведення домашнього господарства. Спортивні секції покликані пропагувати здоровий спосіб життя, сприяти розширенню форм дозвілля, зміцненню фізичних можливостей організму на фоні негативного впливу довкілля на здоров’я населення, забезпечувати повноцінний розвиток молоді.

Форми клубної та гурткової роботи:
1. Інформаційні:
- лекція;
- бесіда;
- диспут та дискусія;
- усний журнал;
- зустрічі зі спеціалістами;
- екскурсія та тематична подорож;
- вивчення досвіду роботи та інше.
2. Ілюстративно-показові:
- виставки робіт;
- фотовиставка;
- тематична газета;
- вернісаж;
- експозиція;
- колаж та ін.;
3. Практичні
- театралізоване свято;
- тематичний виховний захід;
- семінар-практикум;
- рольова гра;
- наукове дослідження та ін.

Форми проведення занять добираються керівниками гуртків, клубів, спортивних секцій на власний розсуд і спрямовані на задоволення потреб у творчому розвитку, створення умов для формування творчо розвиненої, соціально зрілої та психологічно адаптованої особистості, розвиток пізнавальних інтересів та здібностей учнів.

Глобалізація процесів соціального розвитку та техногенний інформаційний характер сучасної цивілізації зумовлюють необхідність у розвитку людини, здатної творчо розв'язувати безліч різноманітних нагальних проблем. Потреба сучасного суспільства у всебічній творчій активності людини вимагає виховання діяльної, духовно багатої особистості. Суспільству потрібні люди освічені, виховані, компетентні, які можуть конструктивно працювати в сучасних динамічних умовах життя.

Клубну діяльність у школі можна розглядати як складову частину позаурочної виховної роботи. Вона організовується як фронтальна, групова і індивідуальна. Найбільш поширеними в практиці і, як показує досвід, ефективними в виховному відношенні є групові форми клубної роботи; саме в процесі діяльності об'єднань за інтересами створюються сприятливі умови для створення колективу, з'являється можливість врахувати інтереси і можливості кожного його члена, розвинути індивідуальність дитини.

Наше дослідження показало, що серед мотивів, що призводять учнів у клубні об'єднання, найбільш значимими є мотиви пізнавального характеру, спілкування, самоствердження та самовиховання. Природно, що з розвитком колективу об'єднання місце кожного з мотивів у їх ієрархії змінюється, і, перш за все, посилюється роль мотивів колективних, що виражається у зростанні потреби учасників об'єднань до реалізації суспільно значущих цілей їхньої діяльності.

У клубних об'єднаннях школярі беруть участь у різних видах колективної діяльності, але неодмінною умовою її організації має бути творчий характер.

Організація колективної творчої діяльності сприяє формуванню у кожного учасника об'єднання активної позиції, коли він стає не простим споглядачем того, що відбувається, а його творцем, виявляючи при цьому свою індивідуальність. У процесі такої діяльності відбувається розвиток кожного учасника, в тому числі його творчої активності.

Сьогодні батьки хочуть щоб їхні діти не тільки успішно навчалися, а і розвивали свої таланти та здібності в області іноземних мов, естетичного виховання, спорту, танців та багато-багато іншого.

Клубна й гурткова робота – невід’ємна частина навчально-виховного процесу БСШ № 16, яка розвиває і формує загальні якості відповідно до вікових можливостей учнів, задовольняє психологічну потребу у спілкуванні і самовизначенні та вирішує проблему дозвілля.

Системоутворюючою діяльністю, яка забезпечує реалізацію цілей виховання в Бердянській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №16 з поглибленим вивченням іноземних мов, є клубна й гурткова діяльність. У школі працюють клуби: літературно-поетичний клуб «Сучасник», літературна світлиця «Біла лілея», еколого-просвітницький клуб «Дивосвіт», психолого-педагогічний клуб «Підліток», історично-правовий клуб «Толерантність», англійський та німецький клуби, а також гурток малих театральних форм і художнього слова, гуртки «Вишивка й декор», «Чарівний пензлик», «Мій маленький англійський театр», етнографічний гурток «Берегиня», гурток юних інспекторів руху та технічно спрямований гурток «Webдизайн і програмування».

Клубна й гурткова робота є найбільш масовою формою науково-дослідницької творчості учнів та найпоширенішою формою позакласної роботи. Клубні об’єднання не тільки грають важливу роль у створенні умов для розвитку особистості дитини, задовольняючи його потреби у творчості, спілкуванні, надаючи поле діяльності для самовираження, самоствердження, самовиховання, але і здатні в значній мірі підвищити виховну ефективність загальношкільного колективу, що можливо тоді, коли діяльність об’єднань за інтересами стає органічною частиною виховної системи школи.