Науково-методична тема


Проблемна тема міста: «Підвищення рівня якості освітніх послуг через формування акмеологічного середовища».

Проблемна тема школи: «Оптимізація потенціалу педагогічного колективу для формування акмеологічного освітнього простору «Школи Успіху та Життєтворчості».

Стратегічна мета: переведення навчально-виховного процесу на якісно вищий рівень, формування акмеологічного середовища, у якому відбувається цілісний розвиток кожного суб’єкта педагогічного процесу.

Завдання:
- сформувати уявлення про акмеологічні засади сучасної освіти;
- змінювати зміст і технології освіти відповідно до вимог сучасності, у тому числі за рахунок використання ІКТ;
- сприяти створенню системи науково-пошукової, експериментальної діяльності педагогів щодо інтегрованого застосування акмеологічного, компетентнісного та особистісно - орієнтованого підходів до організації НВП;
- створювати колективний досвід шляхом розробки нової науково-методичної проблеми;
- змінювати стратегію, зміст і форми внутрішкільного управління.

Прогнозований результат: якісна освіта, успіх кожного учня, креативний педагог, «Від школи функціонування до школи розвитку».

Алгоритм реалізації науково – методичної теми:
Загальний стан будівель і споруд БСШ 16

Етапи роботи над проблемною темою:


І етап – теоретико-діагностичний - 2012-2013 н.р.

І модуль «Установчий»: вересень – жовтень 2012 року
- вибір теми;
- обґрунтування вибору, актуальність і новизна;
- формування мети та завдань роботи;
- розробка календарного плану індивідуальної роботи;
- прогнозування можливих результатів.

ІІ модуль «Діагностичний» - листопад – грудень 2012 року.

Завдання:
- визначення готовності педагогів до науково-практичної діяльності з проблеми;
- здійснення акмеологічного аналізу освітнього середовища.

ІІІ модуль «Навчальний» - січень – травень 2013 року:
Завдання:
- осмислення й сприйняття запропонованої нової науково-філософської ідеї;
- загальнотеоретична підготовка педагогічних колективів до входження в нову тему;
- ознайомлення з психолого-педагогічною та методичною літературою з обраної теми, проблеми;
- вивчення прогресивного педагогічного досвіду;
- складання картотеки літературних джерел.

Форми роботи: семінари, круглі столи, ділові ігри, аналіз літератури, самоосвітня робота тощо.

Обов’язкові питання для розгляду, орієнтовані на виконання завдань І етапу вивчення нової науково-методичної теми:
- Акмеологія як наука (її розділи)
- Суть акмеологічного підходу до розвитку професіоналізму сучасного педагога.
- Шкільна акмеологічна освіта.
- Професіоналізм педагога як об’єкт вивчення педагогічної акмеології.
- Діагностика рівнів сформованості акмеологічною компетентності вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти.
- Професіограма учителя з акмеологічною позицією.
- Акмеологічної зміст професійних компетентностей вчителя.
- Концептуальні основи акмеологічної школи: науково-методичний аспект.
- Акметехнології та їх роль у підвищенні якості освіти.

ІІ етап – Організаційно-проектний

Завдання:
- пошукова діяльність педагогічних колективів з теми;
- накопичення педагогічних фактів, їх добір та аналіз;
- перевірка нових методів роботи;
- здійснення експериментів;
- упровадження інновацій у практику своєї педагогічної діяльності;
- розробка практичних рекомендацій щодо втілення педагогічної теорії в живу практичну діяльність.

Форми роботи: творчі групи, семінари-практикуми, ділові ігри.

ІІІ етап – Практичний

Завдання:
- презентація наробок творчих груп;
- відпрацювання прийомів та форм, методик на основі акмеологічного підходу;
- впровадження в практику досягнень з теми;
- моделювання уроків різних підходів;
- вивчення впливу акмеологічного середовища на якість освіти;
- активна співпраця з різними науковими інституціями (викладачів вузів, ЗОІППО тощо) у форматі методичних осередків;
- розповсюдження, пропаганда нових педагогічних ідей, наробок з теми.

Форми роботи: відкриті уроки, заходи; взаємовідвідування; творчі звіти; науково-практичні конференції, педагогічні ради; творчі групи, школи передового досвіду тощо.

ІV етап – Підсумковий

І модуль – «Узагальнюючий»:
- підведення підсумків результатів роботи над науково-методичною темою;
- теоретичне обґрунтування результатів;
- формулювання загальних висновків та визначення перспектив в роботі;
- літературне оформлення результатів наукової роботи (відеоматерали, методичні посібники, портфоліо тощо);
- звіт перед колегами про отримані результати.

ІІ модуль - «Контрольно-діагностичний»:
- самоаналіз, само узагальнення учителями результатів своєї праці;
- моніторингові дослідження щодо результатів роботи над проблемною темою;
- аналіз та узагальнення накопичених педагогічних фактів.

Форми роботи: фестивалі, відкриті уроки, заходи; взаємовідвідування ; творчі звіти; науково-практичні конференції, педагогічні ради; творчі групи, школи передового досвіду тощо.

Тезаурус (основні терміни, поняття та їх визначення):


Акмеологія (від гр. acme вершина) – це наука про здобутки людини у професійному та особистісному розвитку та є основою педагогіки успіху.

Акмеологія як інтегрована наука нової галузі знань людинознавства зумовила зародження нових акмеологічних напрямів, зокрема педагогічної та шкільної акмеології.

Акмеограма вчителя – документ, що відображає можливу індивідуальну траєкторію зростання вчителя до його професійної вершини, види професійної діяльності і якості особистості, що забезпечують поступальний розвиток професійне самовдосконалення спеціаліста, його просування до високих рівнів професіоналізму (за А.К. Марковою).

Акмеологічне проектування застосовується для визначення стратегії життя, поведінки і професійного вдосконалення.
Акмеологічний критерій – це міра професіоналізму суб’єкта діяльності, продуктивності його діяльності, міра особистісно-професійного розвитку.

Акмеологічні показники – це характеристики ступеня продуктивності діяльності, розвитку особистісно-професійних якостей і властивостей суб’єкта діяльності як професіонала.

Акмеологічна компетентність включає знання, вміння, якості особистості, а саме:
- акмеологічні знання, тобто обізнаність, поінформованість проте, які досягнення можливі у сфері психічного, професійного розвитку, їх рівні, варіанти;
- акмеологічні уміння – прийоми, способи, технології досягнень у сфері психічного розвитку та професійній сфері, прийоми розрізнення, оцінювання різних видів акме;
- акмеологічні якості особистості, які забезпечують рух людини до намічених досягнень; до цих особистих якостей ми відносимо перш за все акмемотивацію та акмездібності.

Акме-мотивація – це спрямованість достатньо зрілої особистості на розв’язання акмеологічних задач психічного й професійного розвитку, а також на забезпечення його поступового характеру.

Акме-здібності – це індивідуально-психологічні властивості особистості, які забезпечують підтримку поступального висхідного вектора психічного та професійного розвитку, включають здатність будувати варіанти акмеограм свого розвитку, обирати та реалізувати прийоми та технології переходу з одного рівня професіоналізму на інший, більш високий рівень, здатність долати перепони на шляху досягнення акме.

Акмеографічний підхід – узагальнюючий психолого-акмеологічний метод, що дозволяє розв’язувати задачі розвитку професіоналізму особистості й діяльності. Ядром акмеографічного підходу є розробка акмеографічний описів (на рівні загального й особливого) і амеограм суб'єкта праці (на рівні одиничного).

Акмеологічні інваріанти професіоналізму поділяються:
- на загальні, тобто повністю незалежні від специфіки діяльності: рефлексію, високий рівень саморегуляції, соціальне мислення, уміння приймати рішення;
- специфічні, або особливі, до певної міри відображають специфіку професійної діяльності;
(наприклад, для професій типу "людина-людина" такими є психологічна компетентність, комунікативність і комунікативні навички та ін..).

Індивідуальна освітня траєкторія або індивідуальний маршрут – специфічна інновація в системі підвищення кваліфікації, що передбачає окреслення перспективи формування й подальшого професійного зростання педагога, напрямків, засобів, форм підвищення кваліфікації, прогнозування імовірних ризиків на цьому шляху і засобів їх подолання.

Компетентність (від. лат. competentia «відповідність, узгодженість») – складна інтегративна якість особистості, що зумовлює готовність здійснювати професійну діяльність, причому йдеться не про окремі знання і вміння і навіть не про сукупність окремих процедур діяльності, а про властивість, що дає можливість людині здійснювати діяльність цілісно; поінформованість, обізнаність, авторитетність учителя (за І.А. Зязюном).

Неперервна освіта, або освіта протягом усього життя (lifelong education), продовжена освіта (continuing education) – це процес, що охоплює формальну, неформальну та інформальну, базову й післядипломну освіту, остання включає навчальну (самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, виконання міжкурсових завдань тощо) і практичну діяльність педагога.

Принципи неперервної освіти – це система базових ідей, що зреалізовуватися в процесі конструювання системи навчальних закладів, які супроводжують людину в різні періоди життя:
- системність у формуванні творчого потенціалу особистості;
- вертикальна й горизонтальна цілісність неперервного освітнього процесу;
- інтеграція навчальної і практичної діяльності;
- урахування змісту навчальних потреб людини на різних стадіях життєвого циклу;
- самоосвіта між періодами організованої навчальної діяльності;
- єдність професійної, загальної та гуманітарної освіти тощо.

Педагогічна акмелогія - є новий і перспективний напрямів гуманітарних наук, який інтегрує знання про людину на етапі досягнення нею успіху в навчально-виховній діяльності (самоосвіті).

Складові концепції педагогічної акмеології, педагогіки успіху:
- принцип потенційної реалізації людини;
- акмеологічної концепції індивідуальності;
- акмеологічної концепції педагогічної майстерності;
- акмеологічної концепції здоров’я.

Шкільна акмеологія — це наука про саморозвиток зростаючої людини як суб’єкта життєдіяльності в освітньому просторі школи.

Предметом шкільної акмеології виступає саморозвиток суб’єктів педагогічного процесу (педагогів і учнів) засобами освітньої діяльності.

Предметом шкільної акмеології є цілісний та стійкий розвиток людини – учня і дорослого (вчителя) – в продуктивних соціально-педагогічних системах шкільної освіти.

Предметом шкільної акмеології є:
- соціально-зрілий випускник, готовий до самовизначення;
- взаємодія суб’єктів педагогічного процесу в цілісній системі освіти, саморозвиток суб’єктів педагогічного процесу засобами освітньої діяльності в школах нового типу, що забезпечують підвищений рівень освіти.

Завдання шкільної акмеології:
- Дослідження залежності між рівнями досягнутих результатів діяльності та способами розв’язання завдань, виявлення факторів, що забезпечують певний результат індивідуального розвитку вчителя та учня.
- Моделювання педагогічних систем і стратегій для досягнення вершин індивідуальної, групової та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів і професійної діяльності вчителів, їхньої творчості.
- Дослідження розвитку людини на всіх рівнях навчання в школі.

Професійне акме – це психічний стан, що позначає найвищий рівень професійного розвитку, який припадає на даний проміжок часу.

Професіоналізм діяльності – якісна характеристика суб’єкта діяльності, що відображає високу професійну кваліфікацію і компетентність, різноманітність ефективних професійних навичок і вмінь, володіння сучасними алгоритмами і способами вирішення професійних задач.

Професіограма – документ, що фіксує вимоги професії до діяльності та особистості фахівця, необхідні для досягнення людиною суспільно значущого результату; розкриваються необхідні професійні завдання, засоби, прийоми і технології, результат праці, бажані якості особистості робітника.

Самоефективність – оцінка вчителем власних здібностей, професійних спроможностей, усвідомлення шляхів самореалізації, професійного саморозвитку.

Самореалізація – здійснення, перетворення у життя накреслених власних планів, задумів, змодельованих віртуальних проектів, прогнозів щодо себе і своєї професійної діяльності.

Самоактуалізація – намагання педагога до більш повного вияву й розвитку своїх власних можливостей.