Програма роботи з обдарованими учнями на 2016-2017 навчальний рік


Актуальність даної програми визначається тим, що сьогодні, коли Україна особливо потребує зміцнення наукового потенціалу та формування національної еліти, необхідна підтримка обдарованої учнівської молоді.

Одне з важливих питань роботи з творчо обдарованою особистістю - формування в молодого покоління активної громадської позиції, прагнення своїм талантом і працею принести користь державі, суспільству.

Мета і завдання програми:
- створення постійної діючої системи пошуку, виявлення та розвитку обдарованих і здібних учнів, надання їм допомоги у виборі професії, громадському житті, сприяння вступу до вищих навчальних закладів;
- розвиток і формування творчої та наукової еліти;
- підвищення інтересу до вивчення спецкурсів, прищеплення навичок дослідницької та наукової роботи, пропаганда досягнень науки, техніки та освітніх технологій;
- залучення учнів до відвідування факультативів, гуртків, активізація форм позакласної роботи з учнями;
- підвищення рівня викладання навчальних дисциплін;
- розповсюдження й впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;
- розробка теоретичних положень щодо стимулювання, активізації творчої діяльності учнів;
- проведення психолого – педагогічних, організаційних, науково – практичних заходів щодо роботи зі здібними й обдарованими учнями;
- привернення уваги громадськості до даної категорії учнів з метою вживання дієвих, ефективних та результативних заходів, що спрямовані на підтримку творчої особистості.

Науково –методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми:
- організувати вивчення науково – методичних засад і спеціальних методик виявлення, розвитку й підтримки обдарованих дітей.
- провести цикл психолого-педагогічних консультацій для батьків, учителів із питань формування психолого-педагогічної стійкості й профілактики стресів, розумових і емоційних перевантажень обдарованих дітей.
- узагальнити педагогічний інноваційний досвід учителів школи з проблеми роботи з обдарованою молоддю.

Система пошуку обдарованих учнів:
- домогтися своєчасного виявлення та надання умов для навчання і особистісно спрямованого розвитку талановитих учнів.
- постійно поновлювати інформаційний банк даних про обдарованих дітей.
- забезпечити проведення І етапу (шкільної) та участь у ІІ, ІІІ етапах предметних учнівських олімпіад.
- проводити літературно – мистецькі конкурси й виставки творчих робіт учнів до знаменних дат і урочистих подій.
- сприяти підготовці й участі переможців шкільних предметних олімпіад у міських, обласних і Всеукраїнських олімпіадах.
- сприяти підготовці й участі учнів у міському й обласному конкурсу - захисту наукових робіт МАН.
- залучати школярів 4 – 11 класів до написання курсових проектних робіт, участі в предметних декадах.
- забезпечити проведення інтелектуальних ігр «Що? Де? Коли?», «Брейн – рингів», що сприяє вихованню творчої особистості.
- удосконалювати систему поглибленого вивчення предметів.
- розглядати на засіданнях науково –методичної ради та затверджувати авторські програми з навчальних факультативів, курсів, виховання школярів.
- підтримувати й стимулювати участь школярів у конкурсах літературної, художньо – естетичної творчості та інших заходах міського, обласного, Всеукраїнського рівнів.
- проведення тестування психологом «Рівень персональних досягнень».

Навчання, виховання й розвиток обдарованих дітей:
- забезпечити участь обдарованих дітей у гуртках, факультативах, спецкурсах.
- розробити форми й методи виховної роботи з обдарованою молоддю в позаурочний час.